• Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tel: 0-2150-8888
Home
Target Marketing

เป้า ทางธุรกิจ

ธุรกิจของเราคือ การให้บริการทางด้าน IT ทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน องค์กรทางธุรกิจต่างๆ และเราจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำ IT ระดับชั้นแนวหน้าของเมืองไทย

Business Planning

แผน ทางธุรกิจ

Casmatt ดำเนินธุรกิจด้าน IT มากว่า 10 ปี จนปัจจุบันได้รับความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจกับลูกค้าของ Casmatt ตลอดมาและจะต้องได้รับความเชื่อใจอย่างยิ่งขึ้นต่อๆ ไป

Online Support

การบริการ Online

จากการดำเนินธุรกิจของ Casmatt นั้นเรามีบริการการคอยดูแลเอาใจใส่ ทุกรายละเอียดของลูกค้าตลอด 10 ปี ไม่ให้ระบบมีอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

Creative Solutions

สร้างสรรค์ ชิ้นงาน

Casmatt สร้างสรรค์ผลงานด้าน IT อย่างต่อเนื่องในส่วนของระบบขององค์กร อาทิเช่น Call center, Network Security. เป็นต้น

IT-solu

เทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์งาน

technologies_html5.png
technologies_jquery.png
technologies_js.png
technologies_git.png
technologies_java.png
technologies_sql.png
technologies_python.png
technologies_post.png
technologies_node.png
technologies_php.png

เครือข่าย ทางธุรกิจ